أربعینات

پایگاه چهل حدیث های کوتاه در موضوع های متفاوت

أربعینات

پایگاه چهل حدیث های کوتاه در موضوع های متفاوت

أربعینات


سایت چهل حدیث ها (اربعینات)
مَنْ حَفِظَ مِنْ أَحَادِیثِنا أَرْبَعِینَ حَدِیثاً بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَالِماً فَقِیها. الکافی‏ ج۱: ص۴۸.
سعی ما بر فراهم نمودن چهل حدیث های موضوعی است که آسان وسریع در دسترس اندیشوران محقق، مبلغین، سخنوران و ارباب منبر (حفظهم الله) باشد.
<زندگی عاقلانه در دنیا این است که انسان از امکاناتی که خداوند در اختیارش قرار داده، برای رسیدن به تکامل و سعادت دو جهان استفاده کند، نه آن‌که تمام همت و تلاش خویش را صرف دنیا کرده و از آخرت غافل بماند که در این صورت دچار خسران و ضرر بزرگ شده است. انسان‌های پرهیزکار از مظاهر دنیا به حداقل اکتفا نموده و تمام سعی و کوشش آنان به زندگی آخرت معطوف است که آن‌جا سرای جاوید و ابدی است
قرآن کریم در توصیف زندگی دنیا می‌فرماید: «وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلاَّ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَیْرٌ لِلَّذینَ یَتَّقُونَ أَ فَلا تَعْقِلُون»؛[1] زندگى دنیا، چیزى جز بازى و سرگرمى نیست! و سراى آخرت، براى آنها که پرهیزکارند، بهتر است، آیا نمى‌‌‏‌اندیشید؟.>

عزیزان، ما را از نظرات سودمندتان محروم نفرمایید. قبلا از الطاف شما متشکریم.
-----------------------------------------------
ایمیل: chelhadith.ir@gmail.com
-----------------------------------------------
امام عسکری علیه السلام: «نَحنُ حُجَجُ اللهِ عَلَیکُم وَ فاطِمَةُ حُجَّةٌ عَلَینا». یعنی ما حجّت های خداوند بر شماییم و فاطمه علیها سلام الله حجّت بر ماست.
جستجو در پایگاه شما را سریعتر به هدف میرساند

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

چهل نکته آماری در مورد نهضت کربلا

سه شنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۸، ۰۹:۵۰ ب.ظ

”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png1- قیــام حــضرت امــام حــسین علیه السلام از روز خــودداری از بیعت با یزید تا روز عاشورا  ١٧۵روز طول کشید.


http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png2-” قیام سالار شهیدان از مدینه آغاز و به کربلا ختـم شـد. این قیام یک هفته در مدینه، ۴ ماه و  ١٠روز در مکه، ٢٣روز بین راه مکه تا کربلا (از دوم محرم تا دهم محرم) به طول انجامید.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png3- از مکه تا کوفه منزلهایی وجـود داشـت کـه مـا امـروز بـه آنها کاروانسرا یا اقامتگـاه می گـوییم. کـاروان سیّدالـشهدا در مسیر حرکت خود از ١٨منزل عبور کرد.


http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png4-” فاصله ی میان این منزلها با همدیگر حدود سه فرسنگ و گاهی پنج فرسنگ بوده است.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png5- اسرای اهل بیت امام حسین علیه السلام از کوفـه تـا شـام از ١۴منزل عبور کردند.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png6- زمانی که امام حـسین علیه السلام در مکـه حـضور داشـت حـدود ١٢٠٠٠نامه از کوفه برای آن حضرت فرستاده شد که در آنها از آن امام دعوت کرده بودند تا به شهر کوفـه بـرود و بـه یـاری مردم آن دیار بشتابد.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png7- زمانی که فرستاده ی امام حسین علیه السلام یعنی مسلم بن عقیل به کوفه رسید، تعداد ١٨هزار نفر با ایشان بیعت کردند. برخی هم تعداد بیعت کننـدگان را ٢۵ هـزار یـا ۴٠ هـزار نفـر عنـوان کردند.


http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png8-” در زیارت ناحیه ی مقدّسـه نـام ١٧نفـــر از فرزنـــدان ابی طالـــب بـــه عنوان شهدای کربلا ذکر شده است.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png9- در جمع شهدای کربلا، ٣ کـودک از خاندان بنی هاشم وجود دارد.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png10- از خانــدان بنی هاشــم در مجمــوع ٣٣ نفـر در واقعـه ی کـربلا بـه شـهادت
رســـیدند. ایـــن مجمـــوع عبارتنـــد از:

حــضرت امــام حــسین علیه السلام، ٣ نفــر فرزنــدان حــضرت سیّدالــشهدا علیه السلام، ٩ نفر از فرزنـدان امـام علـی علیه السلام، ۴ نفر از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام، ١٢ تــن از اولاد عقیــل و ۴ نفــر از فرزندان جعفـر بـن ابی طالـب. البتـه در منابع مختلـف ١٨و ٣٠ نفـر هـم ذکـر شده است.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png11- غــیر از ســالار شــهیدان و خانــدان بنی هاشــم، نــام ٨٢ نفــر از شــهدا در زیارت ناحیه ی مقدسه و برخـی منابـع دیگر آمده اسـت. غـیر از شـهیدان نـام ٢٩ نفـر دیگـر در منـابع متـأخّرتر آمـده
است.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png12- مجموع شهدای کوفه از یاران امام حسین علیه السلام ١٣٨نفر است.


http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png13-” پــس از واقعــه ی کــربلا، دشــمنان امام حـسین علیه السلام، سـرهای تعـدادی از شهدای کربلا را از بـدنهای آنـان جـدا کرده و با خود به کوفـه بردنـد. آنـان در ایـن واقعـه سـرهای ٧٨ شـهید را بیـن خود تقسیم کردند. در این میـان قیـس بـن اشـعف، رئیـس قبیلـه ی بنی کنـده، ١٣سر، شمر رئیس هـوازن،  ١٢سـر، قبیلــه ی بــنی تمیــم،  ١٧ســر، قبیلــه ی مذحج، ۶ سر و افراد متفرقه از قبایـل دیگر، ١٣سر را همراه خود بردند.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png14- پس از شـهادت امـام حـسین علیه السلام تعــداد ٣٣ زخــم نــیزه و ٣۴ ضــربه ی شمـشیر غـیر از زخمهـای تـیر بـر بـدن مطهر آن امام به چشم می آمد.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png15- بعــد از شــهادت سیّدالــشهدا علیه السلام تعداد ١٠ نفر از دشمنان بـا اسـبهای خود بر بدن مطهر آن امام تاختند.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png16- سپاهیان کوفه با ٣٣هـزار نفـر بـه جنگ با امام حسین علیه السلام وارد شـدند. در مرحلـه ی اول  ٢٢ هـزار نفـر شـامل عمر سعد با ۶٠٠٠ نفر و سنان، عـروه بن قیس، شمر و شـبث بـن ربعـی هـر کـدام بـا ۴٠٠٠ نفـر بـرای نـبرد آمـاده شدند. سپس در ادامه، یزید بن رکـاب کلبی با ٢ هزار نفر، حصین بن نمیر با ۴٠٠٠ نفــر، مــازنی بــا ٣٠٠٠ نفــر و نصر مازنی با ٢٠٠٠ نفر پـا بـه میـدان مبارزه با سالار شهیدان گذاشتند.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png17- حــضرت سیّدالــشهدا علیه السلام در روز عاشورا برای١٠نفر مرثیه خواند و در شـهادت آنـان سـخنانی ایـراد فرمـود و آنان را دعا و یا دشمنان آنان را نفرین کـرد. ایـن ده نفـر عبارتنـد از:
1- حـضرت علی اکبر،
2- حضرت ابوالفـضل العبـاس،
3- حــضرت قاســم،
4- عبداللــه بــن حــسن،
5- عبداللــه طفــل شــیر خــوار،
6- مــسلم بــن عوسـجه،
7- حبیـب بـن مظـاهر،
8- حـرّ بـن یزید ریاحی،
9- زهیر بن قین،
10- جون.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png18- امــام حــسین علیه السلام در شــهادت دو نفر بر آنان درود و رحمت فرستاد. این دو تـن مـسلم بـن عقیـل و هـانی بــن عروه بودند.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png19- سیّدالشهدا علیه السلام در واقعـه ی کربـلا بر بالین ٧ نفر از شهدا یعنی مسلم بن عوسجه، حرّ بن یزید ریاحی، واضح رومی، جــــون، حــــضرت ابوالفــــضل علیه السلام، حضرت علی اکـبر و حـضرت قاسـم بـا پای پیاده رفت.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png20- در روز عاشــورا دشــمنان ســرهای سه نفر از شهدا یعنی عبدالله بن عمیـر کلبی، عمرو بن جناده و عابس بن ابی شبیب شاکری را به جانب امام حسین علیه السلام پرتاب کردند.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png21- پیکرهـــای ســـه نفـــر از شـــهدای واقعه ی کربلا یعنی حضرت ابوالفـضل العبـــاس علیه السلام، حـــضرت علی اکـــبر و عبدالرحمن بـن عمـیر توسـط دشـمنان سنگدل قطعه قطعه شد.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png22- در واقعــــه ی کــــربلا ۵ کــــودک و نوجوان که هنوز به سـنّ بلـوغ نرسـیده بودند، جـام شـهادت را نوشـیدند. ایـن افراد عبارتند از:
١- عبداللـــه بـــن حـــسین (حـــضرت علی اصغر) علیه السلام، کودک شیر خوار امام حسین علیه السلام،
٢- عبدالله بن حسن،
٣- محمد بن ابی سعید بن عقیل،
۴- قاسم بن حسن،
۵- عمرو بن جناده انصاری.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png23- تعــداد ۵ تــن از شــهدای کــربلا از اصحاب حضرت رسول )ص( بودند.
١- انس بن حرث کاهلی،
٢- حبیب بن مظاهر،
٣- مسلم بن عوسجه،
۴- هانی بن عروه،
۵- عبدالله بن بقطر عمیری.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png24- در رکاب سـالار شـهیدان ١۴غـلام به درجه ی رفیع شهادت رسیدند.
١و٢- نصر و سعد- از غلامان امام علی علیه السلام،
٣- منحج- غلام امـام حـسن مجتبـی علیه السلام،
۴و۵- اســـلم و قــارب- غلامـــان امـــام حسین علیه السلام،
۶- حرث- غلام حمزه،
٧- جون- غلام ابوذر غفاری،
٨- رافع- غلام مسلم ازدی،
٩- سعد- غلام عمر صیداوی،
١٠ - سالم- غلام بنی المدینه،
١١ - سالم- غلام عبدی،
١٢ - شوذب- غلام شاکر،
١٣ - شیب- غلام حرث جابری،
١۴- واضح- غلام حرث سلمانی.
ایـن چهـارده نفـر در کـربلا بـه شـهادت رسیدند.

امام حسین علیه السلام غلام دیگری به نام سلمان داشت. آن حضرت او را برای انجام مـأموریتی به بصره فرسـتاد کـــه در آنجـــا بـــه شـــهادت رســـید.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png25- دو نفر از یـاران امـام حـسین علیه السلام روز عاشورا به اسارت دشـمن در آمـده و سپس به شهادت رسیدند. این دو تن ســوار بــن منعــم و موقــع بــن ثمامــه صـیداوی هـستند.

http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png26- چهـار نفـر از یـاران امــام حــسین علیه السلام در کــربلا پــس از شـهادت آن حـضرت بـه درجـه ی رفیـع شهادت نایل آمدند. این افراد عبارتنـد از:
 -١ ســــعد بــــن حــــرث و بــــرادرش ابوالحتوف،
 -٢ سوید بـن ابـی مطـاع کـه مجـروح بود،
 -٣ محمد بن ابی سعید بن عقیل.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png27- تعــداد ٧ نفــر از شــهدای کــربلا در حــضور پــدر بزرگوارشــان بــه شــهادت رسیدند. این افراد عبارتند از:

حضرت علی اکبر، عبدالله بن حسین، عمرو بن جناده، عبدالله بـن یزیـد، عبیداللـه بـن یزید، مجمع بن عائذ و عبدالرحمن بن مسعود.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png28- تنها زنـی کـه در کـربلا بـه شـهادت رسید ام وهب، همسر عبدالله بن عمیر کلبی بود.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png29- در واقعه ی کربلا ۵ نفر از زنـان بـه دلایلــی از خیمــه ها بــیرون آمــده و بــه دشــمن حملــه ور شــده و یــا بــه آنهــا اعتراض کردند. این بانوان عبارتند از:
 -١ حضرت زینب کبری سلام الله علیها،
 -٢ کنیز مسلم بن عوسجه،
 -٣ مادر عمرو بن جناده،
 -۴ ام وهب، همسر عبدالله کلبی،
 -۵ مادر عبدالله کلبی.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png30- حضرت علی اکبر علیه السلام فرزند سالار شهیدان، اولین نفر از خاندان بنی هاشم بود که در کربلا به شهادت رسید.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png31- در واقعه ی کربلا سـرهای ٢ شـهید یعنی حضرت علی اصغر علیه السلام و حرّ بن یزید ریـاحی از پیکـر آنـان جـدا نـشد.

http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png32- پـس از شـهادت امـام حـسین علیه السلام ده نفــر از یــاران ســپاه یزیــد وســایل آن حــضرت را غــارت کردنــد. پــیراهن، زیرجامــــه، عمامــــه، کفشهــــا، زره، انگشتر، کلاه خود و شمشیر آن امام را با خود بردند.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png33- دهم محرم سال ۶١ هجری برابر با روز جمعه بود.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png34- روز عاشـورا در تـاریخ معـادل ٢١ مهر ماه سال ۵٩ بوده است.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png35- امام حـسین علیه السلام هنگـام شـهادت ۵٧ ســال داشــت. حــضرت علی اکبــر علیه السلام بـــه هنگـــام شـــهادت ٢٧ ســـال داشت.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png36- نام ١٣نفر از فرزندان ابی طالب که در حماســـه ی عاشـــورا بـــه شـــهادت رســیدند در زیــارت ناحیــه ی مقدّســه نیامده است.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png37- در روز عاشورا تعداد ۶٠ خیمه بـا فاصله ی ٢ متر از یکدیگر در صـحرای کربلا بر پا شده بود.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png38- در واقعه ی کربلا سـه نفـر از شـهدا یعـنی جنـاده بــن حـرث، عبداللـه بــن عمیر کلبی و مسلم بـن عوسـجه همـراه با خانواده هـای خـود در ایـن حماسـه ی ماندگار تاریخ اسلام حضور داشتند.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png39- در واقعه ی عاشـورا هـشت مـرد و پــسر یعــنی امــام زین العابــدین علیه السلام، امام محمد باقر علیه السلام، عمر بن حسین، حسن بن حسن، زید بن حـسن، عمـر بن حسن، محمد بن عمر بن حـسن و محمد بن حسین به اسارت دشـمن در آمدند که در این میان تنها امام سـجاد علیه السلام و عمر بـن حـسن بـه سـنّ بلـوغ رسیده بودند.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png40- امام حسین علیه السلام در روز عاشـورا، فرمانــدهی لــشکر خــود را بــه افــراد مختلفی سپرده بودند. زهیر بن قیـن و حبیب بن مظاهر مسئولیت جناحهـای راست و چپ لشکر را بر عهده داشتند و حـــضرت ابوالفـــضل علیه السلام و خـــود سیدالــشهدا علیه السلام نــیز قلــب لــشکر را هدایت می کردند.


”http://bayanbox.ir/view/7912611688960140928/Flower.png41- سعد نیز لـشکر خـود را توسـط چنـد نفر هدایت می کـرد. عمـرو بـن حجـاج و شمر، جناحهای راست و چـپ لـشکر را فرماندهی می کردنـد. عمـرو بـن قیـس و شـــبَث بـــن ربعـــی هـــم ســـواره نظام و پیاده نظــام لــشکر عمــر ســعد را رهــبری می کردند.

نظرات  (۱)

 • مالتودکسترین
 • مطلب مفیدی بود ممنون
  مواد غذایی و صنعتی
  https://www.olgaco.com/products/maltodextrin/
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی